Blijf in beweging, zie de ruimte

Privacyverklaring BIJ ONS

Privacy statement

BIJ ONS voor elkaar hecht grote waarde aan uw privacy. In dit privacystatement staat beschreven hoe BIJ ONS voor elkaar omgaat met uw persoonsgegevens, de rechten die u hebt en waar u terecht kunt met uw vragen of klachten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de privacywet waarin de privacy gegevens en alle gegevens die wij in het kader van onze werkzaamheden bij u opvragen en documenteren, wordt beschermd. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u aan ons toevertrouwt, vertrouwelijk worden behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.
Onderstaand informeren we u over de wijze waarop wij uw privacy gegevens beschermen. Ook laten we u weten welke gegevens we verzamelen. Dit privacy-beleid is van toepassing op alle diensten van BIJ ONS voor elkaar.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om mede in uw belang zo optimaal mogelijk te kunnen werken. De gegevens worden opgeslagen op de eigen beveiligde servers van BIJ ONS voor elkaar. Onze ICT systemen zijn ISO en/of NEN gecertificeerd en voldoen aan de AVG (Algemene Verordening

Gegevensbescherming).
BIJ ONS voor elkaar verwerkt uw gegevens om het best passende advies te kunnen geven, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor de evaluatie van onze dienstverlening schakelen wij meestal een derde partij in. De gegevens zoals leeftijd, categorie hulpvraag en aantal gesprekken, worden geanonimiseerd meegenomen in een onderzoek.

Indien er een traject wordt aangegaan is het noodzakelijk dat er een dossier aangelegd wordt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Voorafgaand het traject wordt met u besproken of er in de huisartsenpraktijk een terugkoppeling/verslaglegging plaatsvindt in het huisartsendossier of dat er een eigen dossier wordt bijgehouden.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die wij, -na uw expliciete toestemming-, hebben opgevraagd bij een andere zorgverleners. Bijvoorbeeld diagnoses en daaraan ten gronde liggende onderzoek- cq. behandelrapporten van organisaties. Dit gebeurt uiteraard alleen na toestemming van betrokken cliënt of zijn / haar wettelijke vertegenwoordiger.

Als u screening, advies of een traject met ons aangaat:

• verwerken wij uw gegevens met als doel de overeenkomst en de daarbij behorende administratie uit te kunnen voeren. De gegevens die wij verwerken zijn: NAW-gegevens, geboortedatum, Burgerservicenummer, telefoonnummer en geslacht.
• verwerken we medische gegevens op het moment dat het kunnen bieden van de dienstverlening dat vereist. Uiteraard informeren wij u hierover bij het aangaan van de overeenkomst en vragen wij hiervoor uw toestemming.
• Bespreken we samen of en hoe eventuele relevante gegevens voor vervolg hulp of ondersteuning worden gedeeld met derden.

Voor bovenstaande doeleinden zullen wij nooit meer persoonsgegevens verwerken dan noodzakelijk.

Bewaartermijn persoonsgegevens
BIJ ONS voor elkaar bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Datalek
Bij een datalek zijn de persoonsgegevens blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking, dus aan datgene waartegen de beveiligingsmaatregelen bescherming moeten bieden. BIJ ONS voor elkaar is verplicht datalekken te melden bij de autoriteit Persoonsgegevens datalek alleen als dit (mogelijk) leidt tot ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. U wordt geïnformeerd indien het datalek (mogelijk) ongunstige gevolgen heeft voor zijn/haar persoonlijke levenssfeer.

Statistieken en cookies
BIJ ONS voor elkaar houdt gebruiksgegevens bij van de websites voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn anoniem en worden niet door BIJ ONS voor elkaar gedeeld met derden. Om het gebruiksgemak van de websites van BIJ ONS voor elkaar te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan de website op uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de websites kan beperken.

Aanpassing privacy statement
BIJ ONS voor elkaar heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het aangepaste privacy statement wordt op de website van BIJ ONS voor elkaar gepubliceerd.

BIJ ONS Nieuwsbrief

Dichter BIJ ONS